ARTIKEL 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-opdrachtne­mer:  L.J. Roumen, ambianceur, DJ/entertainer, hierna genoemd MC Léon;

-op­drachtge­ver: de natuurlijke persoon of de rechtsper­soon die aan L.J. Roumen schriftelijk (per brief of via een bevestigende e-mail) opdracht(en) en wijzigingen of aanvullingen op opdrachten ver­leent.

ARTIKEL 2

Alle opdrachten aan MC Léon houden de aan­vaarding van deze Algemene Voor­waarden in. Bij het samentreffen van eventu­ele inkoop­voorwaarden van op­drachtgever en de onderhavige voorwaar­den zullen de laatste uitdrukkelijk prevaleren tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 3
Alle offertes zijn 4 weken  geldig. Prijsopgaven in offertes zijn vrijblijvend tot aan de dag van akkoord / ondertekening, en kunnen wijzigingen ondergaan door tussentijdse veranderingen, aanpassingen of uitbreidingen van de werkzaamheden door de opdrachtgever. Extra uren door latere aanpassingen / wensen worden berekend op basis van het uurtarief van MC Léon.

ARTIKEL 4

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden, indien niet exact voorzienbaar in het stadium van de offerte, niet meegenomen in de offerte, maar als aparte post toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers wordt € 0,39 per km. in rekening gebracht.

ARTIKEL 5

De verschuldigde BUMA/STEMRA- en/of SENA-rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgt. De opdrachtgever vrijwaart MC Léon en de door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit vermelde hoofde aan BUMA/STEMRA en/of SENA dient te worden voldaan.

ARTIKEL 6

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is.
ARTIKEL 7
De plaats waar MC Léon het optreden verzorgt dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal één vrije groep van 6 ampère.

ARTIKEL 8

De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door opdrachtgever aan MC Léon te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp (minimaal 1 persoon) door opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden. Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar MC Léon het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 25 meter dient dit vooraf door de opdrachtgever aan MC Léon te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp nodig zijn. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij MC Léon. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
ARTIKEL 9
Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, en dergelijke is enkel toegestaan na overleg vooraf.

ARTIKEL 10

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van een opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk  (per brief of via e-mail)  door MC Léon ontvangen te zijn, waarna MC Léon alles in het werk zal stellen om het gemelde probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

ARTIKEL 11

Voor overmachtssituaties van welke aard dan ook, die afgesproken (delen van) opdrachten verhinderen, zoals  bijvoorbeeld problemen met/bij Openbaar Vervoer, vliegreizen, eigen vervoer, files, ziekte, ernstige persoonlijke omstandigheden etc. is MC Léon op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig.

ARTIKEL 12

Indien een verleende opdracht door de opdrachtgever voor of tijdens de afgesproken werkzaamheden wordt geannuleerd, blijft het overeengekomen bedrag voor de opdracht verschul­digd per vervaldag van de factuur, tenzij anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 13

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aan­spraken van derden.
MC Léon is voor aantoonbare schade slechts aansprakelijk tot het maximale bedrag van het offerte/factuurbedrag.

ARTIKEL 14

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 3% rente per maand in reke­ning te brengen vanaf de vervaldag, alsmede € 50,00 euro voor de eerste aanmaning. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15

Op elke overeenkomst met MC Léon en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepas­sing in de ruimste zin des woords.          

 

MC Léon - Nijmegen